spinner
Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej o RODO... [x]

RODO

 

Dla klientów

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Indywidualna Opieka Domowa KALINA, BIOD Inez Dobecka, ul. Grunwaldzka 73/1, 64-100 Leszno (dalej: Administrator). Dane kontaktowe - kontakt mailowy: info@opieka-kalina.pl

BIOD Kalina PRZETWARZA DANE OSOBOWE:

 1. podpopiecznych w celu:

  1. wypełnienia innych niż wskazanych wyżej obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które związane są z działalnością usługową (w szczególności obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego). Administrator przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.

  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Administrator przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO[6].

  3. marketingu usług świadczonych przez Administratora. Administrator przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO[7] oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO[8].

 2. osób upoważnionych przez podopiecznych lub działających w jego imieniu w celu:

  1. ustalenia uprawnienia takiej osoby, w tym do działania w imieniu podopiecznych. Administrator przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

  2. wypełnienia innych niż wskazanych wyżej obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które związane są z działalnością usługową (w szczególności obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego). Administrator przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Administrator przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO[9].

  4. marketingu usług świadczonych przez Administratora. Administrator przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Ponadto BIOD Kalina przetwarza dane osobowe podopiecznych, osób upoważnionych przez nich lub działających w ich imieniu w innych, prawem dopuszczalnych, celach bezpośrednio lub pośrednio związanych z celami, o których mowa powyżej w szczególności w statystycznych, w celach związanych z audytami, kontrolą zarządczą, lub w celach związanych z doradztwem. Administrator przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

UPRAWNIENIA

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego można korzystać w przypadkach określonych w RODO, tj. gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  1. Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Pani/Pana dane;

  2. Nastąpiło cofnięcie zgody, na której opiera się przetwarzanie danych, o ile Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

  3. Został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

  4. Został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w punkcie 6

  5. Jeśli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

  6. Jeśli dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

 4. Administrator może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych, o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w RODO, tj. gdy:

  1. Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  4. Został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania o którym mowa w punkcie 6 – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pani/Pana sprzeciwu.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO, to jest sprzeciwić się wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby takiego marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych. W związku z tym ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które zostały przez Panią/Pana dostarczone Administratorowi, oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora. Prawo to przysługuje jednak tylko w zakresie danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz w zakresie danych, których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wykonując to prawo może Pani/Pan również żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, które przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.

 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania RODO. Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH

 1. Źródłem danych osobowych podopiecznych jest podopieczny lub osoba działająca w jego imieniu.

 2. Źródłem danych osobowych osób upoważnionych przez podopiecznego lub działających w jego imieniu jest podopieczny lub osoba, której dane dotyczą.

SKUTKI NIEPODANIA DANYCH

 1. Podanie przez podopiecznych danych, w tym dotyczących zdrowia, ma charakter dobrowolny. Jednakże w przypadku ich niepodania Administrator może odmówić udzielenia jakichkolwiek lub określonych świadczeń.

 2. Podanie danych przez osoby upoważnione przez podopiecznych lub działające w jego imieniu, ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem realizacji upoważnienia lub działania w jego imieniu.

[1] Z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług, której stroną jest pacjent, a także do podjęcia działań na związanych z jej zawarciem – przed zawarciem umowy)

[2] Z uwagi na to przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń przewidzianych przepisami prawa)

[3] Z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jako podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych

[4] Z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą)

[5] Z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody)

[6] Z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora)

[7] Z uwagi na wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

[8] Z uwagi na wyrażoną przez pacjenta zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego zdrowia.

[9] Z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora) związanych z dochodzeniem roszczeń oraz obroną przed roszczeniami.

Dla kandydatów do pracy

Obowiązek informacyjny dla kandydata do pracy

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Indywidualna Opieka Domowa KALINA, BIOD Inez Dobecka, ul. Grunwaldzka 73/1, 64-100 Leszno (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe - kontakt mailowy: info@opieka-kalina.pl

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w procesie rekrutacji. Podane przez Pana/Panią dane osobowe mogą być również przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.

 2. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

 1. w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z art. 221 § 1Kodeksu Pracy. Podanie powyższych danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne w celu Pani / Pana udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie powyższych danych może być przyczyną odmowy Pani / Pana zatrudnienia.

 2. Administrator może także przetwarzać dane niewymienione w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody, tj. na postawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, nie spowoduje niekorzystnego traktowania Pani/ Pana kandydatury oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

 1. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione:

 1. Podmiotom które na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa mają prawo do udostępnia Pana/Pani danych osobowych.

 2. Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne i doradcze,

 3. Podmiotom przetwarzającym zgodnie z art.28 RODO powierzonym przez Administratora dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi, transportowe, kurierskie, pocztowe, serwisowe. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich dostawców zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną zniszczone. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie przekazanych danych na potrzeby kolejnych rekrutacji, Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do kolejnej rekrutacji.

 2. Posiada Pan/Pani prawo żądania:

 1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,

 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

 3. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,

 4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

 5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Administratorowi Danych na adres info@opieka-kalina.pl

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.